top of page
logo_DW.png

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

DWA:WIATRY PRACOWNIA GRAFICZNA - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Firma M2BA Magdalena Bronowicka z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jaśminowa 18, Krzyżanowice 51-180 Wrocław, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, oraz art. 3-5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.), podaje następujące informacje:

 • Administratorem danych osobowych jest firma M2BA Magdalena Bronowicka z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jaśminowa 18, Krzyżanowice 51-180 Wrocław; tel.: +48 660 428 917, dwawiatry@dwawiatry-pracownia.pl, www.dwawitary-pracownia.pl

 • Inspektorem Ochrony Danych w M2BA Magdalena Bronowicka jest Magdalena Bronowicka, tel.: +48 660 428 917, e-mail: dwawiatry@dwawiatry-pracownia.pl.

 • Dane osobowe zbierane są w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez firmę M2BA Magdalena Bronowicka (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze strony internetoweh www.dwawiatry-pracownia.pl. Dane osobowe zbierane są również od osoby, której dane osobowe dotyczą, na podstawie zgody tej osoby, w tym zgody wyrażonej w sposób dorozumiany.

 • Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych firmę M2BA Magdalena Bronowicka danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.

 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. korzystania z prowadzonych przez firmę M2BA Magdalena Bronowicka serwisów i usług;

 2. w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na firmie M2BA Magdalena Bronowicka na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia tych obowiązków przez firmę M2BA Magdalena Bronowicka (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 3. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy M2BA Magdalena Bronowicka (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 • Odbiorcą danych osobowych mogą być:

 1. podmioty posiadające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo żądania dostępu do tych danych;

 2. podmioty świadczące na rzecz firmy M2BA Magdalena Bronowicka usługi pocztowe, usługi płatnicze, usługi z zakresu obsługi informatycznej lub telekomunikacyjnej oraz usługi prawne i windykacyjne.

 • Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii Europejskiej.

 • Dane osobowe będą przechowywane:

 1. w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, przez okres funkcjonowania firmy M2BA Magdalena Bronowicka, w przypadku danych, a po upływie tego okresu, do chwili określonej w przepisach kancelaryjno-archiwalnych, do których przestrzegania obowiązane jest firma M2BA Magdalena Bronowicka;

 2. w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, do chwili wypełnienia obowiązków prawnych przez firmę M2BA Magdalena Bronowicka;

 3. w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 5, do chwili utraty przez fakty znaczenia prawnego, lub do chwili przedawnienia roszczeń wobec firmy M2BA Magdalena Bronowicka związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez firmę M2BA Magdalena Bronowicka.

 • Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:

 1. żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 3. kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w firmie M2BA Magdalena Bronowicka we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 • W przypadku przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1-3, osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Warunkiem korzystania ze strony internetowej administrowanej firmę M2BA Magdalena Bronowicka jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.

 • Jeżeli ze strony internetowej administrowanej przez firmę M2BA Magdalena Bronowicka korzysta małoletni lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych tej osoby przez rodzica lub innego niż rodzic przedstawiciela ustawowego albo przez opiekuna prawnego.

 • Jeżeli zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest w sposób dorozumiany, osobę, której dane osobowe dotyczą, odsyła się do informacji dotyczącej zasad przetwarzania danych osobowych przez firmę M2BA Magdalena Bronowicka oraz praw osób, których dane osobowe dotyczą, zamieszczonej na stronie internetowej.

 • Firma M2BA Magdalena Bronowicka nie przewiduje automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane osobowe dotyczą.

bottom of page